Thiên Niên Kiện Cây Thuốc Quý Của Việt Nam

Theo Viện Dược liệu, Thiên niên kiện là cây thuốc quý và có trữ lượng lớn của Việt Nam. Ở nước ta, ngoài loài Homalomena occulta (Lour.) Schott, thuộc họ Ráy –...
Xem Thêm