Cách Dùng Tế Tân Chữa Bệnh

Cây Tế tân là một loại cỏ nhỏ, rễ mảnh dẻ và thường xuất hiện gần ở mấu. Cây Tế tân có chiều cao khoảng 12 - 24cm. Thân rễ dưới đất bò ngang, rễ nhiều,...
Xem Thêm